Trang chủ Thông cáo báo chí Tổng công ty Điện lực miền Nam
 

Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 14 Nghị định 81-2015

Thực hiện Điều 14 của Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty Điện lực miền Nam xin gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2018-2020” đính kèm để công bố theo quy định.

EVNSPC BC Dieu 14_Bao cao ket qua thuc hien ke hoach SXKD hang nam.pdf

Xem công bố thông tin Tổng công ty TẠI ĐÂY

In      Trở về Ban KH - EVNSPC
 
Các Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đưa
   Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 13 Nghị định 81-2015 (11:06 - 08/04/2021)
   TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 3, quý I và mục tiêu, nhiệm vụ quý II/2021 (11:03 - 08/04/2021)
   Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 19 - Nghị định 81-2015 (07:57 - 05/04/2021)
   Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 17 - Nghị định 81-2015 (07:55 - 05/04/2021)
   Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 16 - Nghị định 81-2015 (07:53 - 05/04/2021)
   EVNSPC Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo nghị định 81-2015 (08:06 - 30/03/2021)
   TCBC: Tình hình hoạt động 02 tháng năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3 (10:53 - 10/03/2021)
   TCBC: Kết quả hoạt động năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 (14:13 - 18/01/2021)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11 năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng tháng 12/2020 (09:48 - 14/12/2020)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động trong tháng 10 năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng tháng 11/2020 (16:02 - 16/11/2020)
   TCBC EVN SPC: Tình hình hoạt động trong tháng 9 & 9 tháng năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng các tháng còn lại năm 2020 (09:56 - 08/10/2020)
   TCBC EVNSPC: Tình hình hoạt động trong tháng 8/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2020 (16:28 - 16/09/2020)
   Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 (08:02 - 24/08/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 7/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2020 của EVN SPC (09:57 - 11/08/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ các tháng cuối năm của EVN SPC (14:38 - 15/07/2020)

Đầu trang