Trang chủ Luật, Nghị Định, Thông Tư
 

Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Ngày 17/3/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 353/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Tải file tại đây.Xem thêm tại đây.

In      Trở về EVN
 
Các Luật, Nghị Định, Thông Tư đã đưa
   Thông tư số 23/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại (thay thế Thông tư số 25/2014/TT-BCT) (11:32 - 15/10/2020)
   Thông tư số 22/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (thay thế Thông tư số 30/2013/TT-BCT) (11:19 - 15/10/2020)
   Những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 (15:24 - 20/03/2020)
   Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 27/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (09:50 - 26/11/2019)
   Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 (11:35 - 12/04/2019)
   Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện (10:56 - 09/04/2019)
   Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (10:43 - 09/04/2019)
   Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (12:54 - 18/03/2019)
   Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT (21:15 - 30/11/2018)
   Thực hiện mua, bán công suất phản kháng theo Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/05/2014 của Bộ Công Thương (07:23 - 24/06/2014)

Đầu trang