Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đoàn thanh niên
 

Thực hiện khen thưởng cấp cao trong tình hình mới

Căn cứ văn bản số 14/CĐĐL2 ngày 10/1/2009 của Công đoàn Công ty Điện lực 2 (Nay là Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam) về việc xây dựng lộ trình đề nghị khen thưởng danh hiệu cấp Nhà nước cho tập thể CNVCLĐ – đoàn viên công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trên cơ sở đó, chất lượng họat động ở các cấp công đòan đã có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật là nội dung và phương thức hoạt động luôn được đổi mới bám sát được nhiệm vụ chính trị của đơn vị, việc làm - đời sống của người lao động được thực hiện với những nội dung thiết thực và xây dựng tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh góp phần cùng chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch được giao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH trên địa bàn quản lý.

Những thành quả của các cấp công đòan đã được công đòan cấp trên công nhận và tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Đây chính là cơ sở để Công đoàn Tổng công ty xem xét, trình Hội đồng thi đua – khen thưởng Tổng công ty nhất trí đề nghị cấp trên đề xuất khen thưởng danh hiệu cấp Nhà nước theo lộ trình khen thưởng cho các cấp công đoàn như đã đề ra.

Kết quả thực hiện trong giai đoạn từ năm 2009 – đến nay đã có 23/30 công đoàn cơ sở trực thuộc được vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng từ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ đến Huân chương Lao động hạng 3 (riêng Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Nam được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất), cụ thể là:

        - Huân chương lao động hạng 3: có 18/30 công đoàn cơ sở (trong đó 16/21 công đoàn cơ sở thuộc các công ty Điện lực; 02/06 công đoàn cơ sở thuộc các công ty phụ trợ).

        - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: có 23/30 công đoàn cơ sở (trong đó 18/21 công đoàn cơ sở thuộc các công ty Điện lực; 05/06 công đoàn cơ sở thuộc các công ty phụ trợ).

Trong thời gian tới, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam chủ trương tiếp tục đeo bám quyết liệt trong việc thực hiện lộ trình khen thưởng cấp cao cho các công đoàn cơ sở trực thuộc; đặc biệt là ưu tiên cho các công đoàn cơ sở chưa được đón nhận danh hiệu cấp nhà nước (như Công đoàn cơ sở công ty Điện lực Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Nai; Công ty Lưới điện cao thế MN; Công ty cổ phần Vinasino, Thủy điện Miền Nam, Đầu tư thương mại dịch vụ điện lực).

Hiện nay, căn cứ vào Nghị định 65/2014/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, có nhiều điểm mới, yêu cầu cao hơn, chất lượng thi đua cao hơn, đòi hỏi các cấp công đoàn phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, cụ thể là tại điều 16, 17, 23 đã quy định:

        - Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+  Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+  Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

        - Huân chương Lao động hạng ba để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và 02 Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

        - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

+ Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

 Căn cứ quy định trên, ngoài tiêu chuẩn về bằng khen của các cấp, còn phải đảm bảo tiêu chuẩn về số lượng cờ thi đua tùy thuộc vào danh hiệu được đề nghị khen thưởng; trong khi, hàng năm, Công đoàn Điện lực Việt Nam phân bổ chỉ tiêu cho Công đoàn Tổng công ty được 02 bằng khen TLĐLĐVN cho 02 tập thể và 01 cờ thi đua cho 01 CĐCS vững mạnh xuất sắc nhất. Đây là công việc khó khăn cho Công đoàn Tổng công ty khi thực hiện lộ trình khen thưởng cấp cao cho các công đoàn cơ sở trực thuộc. Vì vậy, Công đoàn Tổng công ty đề ra các giải pháp triển khai thực hiện sau:

1. Trách nhiệm của các công đoàn cơ sở trực thuộc:

            - Đầu tư nghiên cứu nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu CĐVM xuất sắc để được bình xét đề nghị Bằng khen, Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời hoàn thành các nội dung theo tiêu chuẩn chấm điểm xây dựng CĐCSVM.

+ Nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đơn vị và chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

+ Phấn đấu là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc dẫn đầu trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn so với các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

        - Tích cực tạo mối quan hệ mật thiết với địa phương trên địa bàn quản lý để được các cấp của địa phương xem xét đề nghị Bằng khen, Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW (trước nay các công đoàn cơ sở đã thực hiện), cụ thể là:

+ Thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động công đoàn của đơn vị.

+ Thông báo và mời tham dự các sự kiện, hội nghị sơ, tổng kết do công đoàn đơn vị tổ chức.

+  Tham gia các hoạt động xã hội – từ thiện do địa phương phát động.

+  Tham dự các hội nghị do địa phương tổ chức và mời dự.

         - Chủ động đề xuất các danh hiệu cấp cao khi đạt các tiêu chí theo đúng tinh thần của Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ để Công đoàn Tổng công ty xem xét trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Tổng công ty.

2. Trách nhiệm của Công đoàn Tổng công ty

        - Định hướng các hoạt động trọng tâm hàng năm để chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện.

        - Bình xét, đề nghị danh hiệu các cấp cho các công đoàn cơ sở trực thuộc gắn với thành tích đạt được trong năm, trong đó có tính đến lộ trình xét đề nghị khen thưởng cấp cao

         - Kịp thời trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Tổng công ty xem xét đề nghị các danh hiệu cấp cao cho các công đoàn cơ sở đạt các tiêu chí theo đúng tinh thần của Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quy trình đề nghị khen thưởng cấp cao

        - Công đoàn các cơ sở trực thuộc gửi báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp cao (theo đúng quy định của Tổng công ty) về Công đoàn Tổng công ty, trước trung tuần tháng 1 hàng năm.

        - Công đoàn Tổng công ty tổng hợp, trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Tổng công ty theo đúng thời gian quy định.

                                                                                           Ban QHCĐ - EVN SPC

In      Trở về
 
Các Đoàn thanh niên đã đưa
   Vui Tết thiếu nhi (09:36 - 03/06/2015)
   Đoàn thanh niên Điện lực Đức Linh hỗ trợ sửa chữa điện cho Đồng bào dân tộc thiểu số (04:02 - 08/09/2014)
   Chi Đoàn Điện lực Phú Quý tổ chức Đại hội Đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2014 -2017 (06:58 - 21/08/2014)
   Đoàn thanh niên Điện lực Phú Quý góp phần đem ánh sáng đến cho trạm RaĐa 55 (01:37 - 09/04/2012)

Đầu trang