TCBC: Tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch tháng 9-2021 của EVNSPC
Chi tiết...
TCBC EVNSPC: Tình hình hoạt động 7 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch tháng 8
Trong tháng 7/2021, dịch COVID-19 lần thứ 4 tiếp tục bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhằm kiểm soát và khống chế lây lan của dịch bệnh, 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg vào ngày 19/7/2021 và một số địa phương khác cũng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khu vực phía Nam nói chung và Tổng công ty Điện lực miền Nam nói riêng. Tuy nhiên, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vẫn đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn và tiếp tục chung tay cùng tuyến đầu tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện đang diễn biến nhanh và phức tạp.
Chi tiết...
EVNSPC công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo điểm d khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP
Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để công bố các nội dung quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (Phụ lục II, Biểu số 5: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng năm 2021) .
Chi tiết...
EVNSPC công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước bổ sung theo Điểm b và c, Khoản 1, Điều 23, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP
Chi tiết...
TCBC EVNSPC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Trong tháng 6/2021 và 6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) đã đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát tại một số địa phuong, đặc biệt đảm bảo điện trong thời gian diễn ra Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. EVNSPC cũng tăng cường đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các kỳ thi cuối cấp, tốt nghiệp THPT năm 2021 tại 21 tỉnh thành phía Nam.
Chi tiết...
Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Thực hiện Điều 23 của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, các thông tin công bố định kỳ, Tổng công ty Điện lực miền Nam xin gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020” đính kèm để công bố theo quy định.
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 5/2021 & Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6/2021 của EVNSPC
Trong 05 tháng năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) và các đơn vị đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn và đặc biệt trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngoài ra, EVNSPC tăng cường đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và các kỳ thi cuối cấp tại các tỉnh, thành phố phía Nam.
Chi tiết...
Công bố thông tin doanh nghiêp Nhà nước theo Nghị định 81-2015
Thực hiện Điều 18 của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, ngày 18/9/2015 của Chính Phủ về việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước.
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 4 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2021 của EVNSPC
Trong 04 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn và trong các dịp lễ, tết. Đặc biệt trong tháng 4/2021, EVNSPC tăng cường đảm bảo điện an toàn, ổn định cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và các kỳ thi cuối cấp.
Chi tiết...
Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 14 Nghị định 81-2015
Chi tiết...
Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 13 Nghị định 81-2015
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 3, quý I và mục tiêu, nhiệm vụ quý II/2021
Trong 03 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam trong dịp tết Nguyên đán, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Chi tiết...
Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 19 - Nghị định 81-2015
Chi tiết...
Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 17 - Nghị định 81-2015
Chi tiết...
Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 16 - Nghị định 81-2015
Chi tiết...
Các đã đưa
  EVNSPC Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo nghị định 81-2015
  TCBC: Tình hình hoạt động 02 tháng năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3
  TCBC: Kết quả hoạt động năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021
  TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11 năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng tháng 12/2020
  Thông cáo báo chí tình hình hoạt động trong tháng 10 năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng tháng 11/2020
  TCBC EVN SPC: Tình hình hoạt động trong tháng 9 & 9 tháng năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng các tháng còn lại năm 2020
  TCBC EVNSPC: Tình hình hoạt động trong tháng 8/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2020
  Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020
  TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 7/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2020 của EVN SPC
  TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ các tháng cuối năm của EVN SPC
  TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 5 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6/2020 của EVN SPC
  TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 4 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2020 của EVN SPC
  Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam
  Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019
  Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất
 Trang sau
Đầu trang