TCBC: Kết quả hoạt động năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11 năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng tháng 12/2020
Trong 11 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Chi tiết...
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động trong tháng 10 năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng tháng 11/2020
Trong 10 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Chi tiết...
TCBC EVN SPC: Tình hình hoạt động trong tháng 9 & 9 tháng năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng các tháng còn lại năm 2020
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, đảm bảo điện phục vụ các ngày Lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp, không điều hòa tiết giảm phụ tải.
Chi tiết...
TCBC EVNSPC: Tình hình hoạt động trong tháng 8/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2020
Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, thiết lập tình trạng bình thường mới, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Chi tiết...
Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020
Tổng công ty Điện lực miền Nam công bố thông tin doanh nghiệp thực hiện theo điều 18, Nghị định 81//2015/NĐ-CP, ngày 18/9/2015: Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020.
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 7/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2020 của EVN SPC
Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, thiết lập tình trạng bình thường mới, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19; phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ các tháng cuối năm của EVN SPC
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, thiết lập tình trạng bình thường mới, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 5 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6/2020 của EVN SPC
Trong 05 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, thiết lập tình trạng bình thường mới, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Chi tiết...
TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 4 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2020 của EVN SPC
Chi tiết...
Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam
Chi tiết...
Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019
Chi tiết...
Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất
Chi tiết...
Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động trong tháng 3 và Quý I/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 4/2020
Trong 3 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Chi tiết...
Công bố thông tin: EVN SPC báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019
Chi tiết...
Các đã đưa
  Công bố thông tin: EVN SPC công bố thông tin doanh nghiệp theo Điều 16 Nghị định số 81/NĐ-CP (Phụ lục VII: Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020)
  Công bố thông tin theo Nghị định 81 - Điều 19. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020
  Công bố thông tin theo Điều 13 - Nghị định 81-CP: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm
  Công bố thông tin theo Điều 14 - Nghị định 81-CP: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và giai đoạn 2017-2019
  Công bố thông tin theo Nghị định 81 - Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
  TCBC: Tình hình hoạt động tháng 02/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3/2020
  TCBC: Tình hình hoạt động tháng 01/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 02/2020
  TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
  Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam
  TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 12/2019
  TCBC: Gắn biển hoàn thành công trình cấp điện lưới Quốc gia ra xã đảo Tiên Hải, Tp. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
  Ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" trên các thiết bị, phần mềm
  TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2019
  Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam
  TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2019
 Trang sau
Đầu trang