Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Chi tiết...
Thông tư số 23/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại (thay thế Thông tư số 25/2014/TT-BCT)
Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 10 năm 2020. Thông tư số 25/2014/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại hết hiệu lực thi hành từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Tải file TẠI ĐÂY.
Chi tiết...
Thông tư số 22/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (thay thế Thông tư số 30/2013/TT-BCT)
Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2020. Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện hết hiệu lực thi hành từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Tải file TẠI ĐÂY.
Chi tiết...
Những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019
Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 với nhiều điểm bổ sung mới cụ thể như sau:
Chi tiết...
Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 27/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Ngày 27/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
Chi tiết...
Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày 08/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến  năm 2030. Quyết định số 279/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký. Tải file TẠI ĐÂY
Chi tiết...
Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện
Ngày 16/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BCT quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Thông tư 23/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm 2018. Tải flie TẠI ĐÂY.
Chi tiết...
Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện
Ngày 28/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 175/QĐ-BCT về việc phê duyệt lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện. Quyết định 175/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký. Tải file TẠI ĐÂY.
Chi tiết...
Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Bộ Công Thương vừa phát hành Thông tư 05 - sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Tải file TẠI ĐÂY. Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương: tải file TẠI ĐÂY.
Chi tiết...
Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT
Ngày 05/10/2018 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
Chi tiết...
Thực hiện mua, bán công suất phản kháng theo Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/05/2014 của Bộ Công Thương
                  Kể từ ngày 10/12/2014, Công ty Điện lực Bình Thuận áp dụng việc mua, bán công suất phản kháng theo Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/05/2014 của Bộ Công Thương quy định về mua, bán công suất phản kháng thay thế cho Thông tư số 07/2006/TT-BCN ngày 27/10/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng.
Chi tiết...
 
Đầu trang