Dịch vụ khách hàng

Giá điện

CÁC NGÀNH SẢN XUẤT
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên  
  a. Giờ bình thường 1.649
  b. Giờ thấp điểm 1.044
  c. Giờ cao điểm 2.973
2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV  
  a. Giờ bình thường 1.669
  b. Giờ thấp điểm 1.084
  c. Giờ cao điểm 3.093
3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV  
  a. Giờ bình thường 1.729
  b. Giờ thấp điểm 1.124
  c. Giờ cao điểm 3.194
4 Cấp điện áp dưới 6 kV  
  a. Giờ bình thường 1.809
  b. Giờ thấp điểm 1.184
  c. Giờ cao điểm 3.314

* Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá t ại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV

KHỐI HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông  
  Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.766
  Cấp điện áp dưới 6 kV 1.886
2 Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp  
  Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.947
  Cấp điện áp dưới 6 kV 2.027
KINH DOANH
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1 Cấp điện áp từ 22 kV trở lên  
  a. Giờ bình thường 2.629
  b. Giờ thấp điểm 1.465
  c. Giờ cao điểm 4.575
2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV  
  a. Giờ bình thường 2.830
  b. Giờ thấp điểm 1.666
  c. Giờ cao điểm 4.736
3 Cấp điện áp dưới 6 kV  
  a. Giờ bình thường 2.870
  b. Giờ thấp điểm 1.746
  c. Giờ cao điểm 4.937
SINH HOẠT
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 3.050
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151
2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước 2.649

Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở:

- Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

- Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.

NÔNG THÔN
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1 Sinh hoạt  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.506
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.566
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 1.704
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.112
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.392
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.492
2 Mục đích khác 1.577
KHU TẬP THỂ, CỤM DÂN CƯ
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1 Thành phố, thị xã  
1.1 Sinh hoạt  
1.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.686
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.746
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 1.976
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.501
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.822
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.917
1.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.661
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.721
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 1.918
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.424
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.727
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.851
1.2 Mục đích khác 1.591
2 Thị trấn, huyện, lỵ  
2.1 Sinh hoạt  
2.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.627
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.687
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 1.875
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.373
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.670
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.760
2.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.602
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.662
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 1.833
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.273
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.575
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.663
2.2 Mục đích khác 1.591
GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CHO TỔ HỢP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SINH HOẠT
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1 Giá bán buôn điện sinh hoạt  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.772
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.830
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.125
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.676
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.991
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.089
2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác  
  a) Giờ bình thường 2.720
  b) Giờ thấp điểm 1.654
  c) Giờ cao điểm 4.677
KHU CÔNG NGHIỆP
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1 Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV  
1.1 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA  
  a) Giờ bình thường 1.587
  b) Giờ thấp điểm 1.017
  c) Giờ cao điểm 2.910
1.2 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA  
  a) Giờ bình thường 1.581
  b) Giờ thấp điểm 987
  c) Giờ cao điểm 2.897
1.3 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA  
  a) Giờ bình thường 1.573
  b) Giờ thấp điểm 982
  c) Giờ cao điểm 2.879
2 Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV  
2.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV  
  a) Giờ bình thường 1.697
  b) Giờ thấp điểm 1.102
  c) Giờ cao điểm 3.132
GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CHO CHỢ
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1 Giá bán buôn điện cho chợ 2.562
QUY ĐỊNH THEO GIỜ
THỨ TỰ THỜI GIAN
1 Giờ bình thường
  Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
  Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút)
  Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút)
  Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ)
  Ngày chủ nhật: Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ)
  Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).
2 Giờ cao điểm
  Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
  Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ
  Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ)
  Ngày chủ nhật: Không có giờ cao điểm
3 Giờ thấp điểm
  Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).
ĐỐI TƯỢNG MUA ĐIỆN THEO HÌNH THỨC BA GIÁ
1 Khách hàng sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng trung bình ba tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên
2 Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp
3 Đơn vị mua điện để bán lẻ điện ngoài mục đích sinh hoạt tại tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
GIÁ ĐIỆN CHO HỘ NGHÈO THU NHẬP THẤP
1 Đối tượng: Các hộ nghèo, hộ chính sách theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định
2 Mức hỗ trợ: tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
3 Hình thức chi trả: UBND cấp xã thực hiện chi trả cho hộ nghèo trên địa bàn theo định kỳ 1 quý 1 lần.