Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Đức Tuân - Văn phòng & Thanh Tuấn - Phòng TCNS | 11:13 | 01/05/2023

CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN LÀ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023. Bà Lê Thị Hải Duyên - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Về phía Công ty Điện lực Bình Thuận, ông Nguyễn Thành Ngôn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tham dự Hội nghị.

Qua 3 năm triển khai, các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc việc tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 01, Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề 2022, kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, xác định được những nội dung trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện. Sau học tập, cán bộ, đảng viên, quần chúng đã xây dựng kế hoạch cá nhân theo hướng dẫn của cấp trên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có sự đổi mới trong công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức các cuộc thi sáng tác video clip, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến đạt được nhiều kết quả. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Công ty Điện lực Bình Thuận, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ. Cụ thể, Đảng ủy Công ty thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí và đạo đức liêm chính đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị như: Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, an tâm công tác và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Thuận luôn xác định mục tiêu quan trọng là tạo nên phong trào thi đua lao động sáng tạo trong toàn thể cán bộ công nhân viên, phát huy nội lực từng cá nhân và sức mạnh tập thể, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Công ty đã tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi gắn với việc thực hiện Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng với với việc thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Chỉ thị 30-CT/TU ngày 08/01/2013 và triển khai thực hiện tốt nội dung ‘‘Nêu cao trách nhiệm - Giữ nghiêm kỷ cương - Chấn chỉnh phong cách’’ theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Tỉnh ủy Bình Thuận. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; đa dạng hóa các hình thức; tổ chức tốt việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường phổ biến, trao đổi, học tập kinh nghiệm của các mô hình mới, nhân tố mới; qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, học tập, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Bà Lê Thị Hải Duyên - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thời gian tới, Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận cùng với các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân về thực hiện chuyên đề năm 2023 và hoàn thành việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” theo Hướng dẫn số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Khen thưởng Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận là điển hình tiên tiến trong việc  học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Khen thưởng các tập thể là điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Khen thưởng các cá nhân là điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận, Chi bộ Điện lực Phú Quý, ông Nguyễn Thành Ngôn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty, ông Phạm Văn Thanh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực Phú Quý cùng nhiều tập thể và cá nhân tại các cơ quan, doanh nghiệp là điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.


TIN LIÊN QUAN

(11:21 - 26/09/2023)

THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO

Vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Điện lực Phú Quý thay...

(14:18 - 21/09/2023)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC PHÚ QUÝ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chi bộ Điện lực Phú Quý thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận tổ...

(09:10 - 18/09/2023)

CHI ĐOÀN ĐIỆN LỰC PHAN THIẾT TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “ÁNH SÁNG AN NINH” TẠI PHƯỜNG PHÚ THỦY

Chi đoàn Điện lực Phan Thiết thuộc Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình...

(15:15 - 31/08/2023)

ĐIỆN LỰC HÀM THUẬN BẮC TỔ CHỨC GIẢI TENNIS ĐÔI NAM LẦN 2 NĂM 2023 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Nằm trong các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng...

(11:19 - 21/08/2023)

CHI BỘ PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ VẬT TƯ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chiều ngày 18/8/2023, Chi bộ phòng Kế hoạch và Vật tư thuộc Đảng bộ Công...

(07:26 - 09/08/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN ĐẠT GIẢI NHẤT TOÀN ĐOÀN TẠI HỘI THAO ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2023

Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh",...

(10:22 - 14/07/2023)

ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC ĐỨC LINH THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023

Sáng ngày 10/7/2023, tại hội trường UBND thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh...

(09:38 - 14/07/2023)

THẮP SÁNG TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN PHÚ QUÝ

Vừa qua, Chi đoàn Điện lực Phú Quý - Đoàn cơ sở Công ty Điện lực...

(14:16 - 12/07/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI NAM NỮ NĂM 2023

Nhằm phát huy tiềm năng thể thao quần chúng phong phú trong cán bộ,...

(14:33 - 07/06/2023)

HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP BỊ BỆNH HIỂM NGHÈO

Với tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp vượt qua khó...