Kế hoạch cung cấp điện

Kế hoạch vận hành

Đăng bởi Phòng Điều độ | 09:31 | 05/01/2023

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2023

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp năm 2023

Kế hoạch vận hành lưới điện trung, hạ áp năm 2023: Xem tại đây

Danh mục vận hành lưới điện trung, hạ áp năm 2023: Xem tại đây

Kế hoạch vận hành tháng Kế hoạch vận hành tuần
 Kế hoạch vận hành tháng 01/2023.
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 01.

 Kế hoạch vận hành tuần 01 (từ 02/01/2023 - 08/01/2023).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 01.

  Kế hoạch vận hành tuần 02 (từ 09/01/2023 - 15/01/2023).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 02.

  Kế hoạch vận hành tuần 03 (từ 16/01/2023 - 22/01/2023).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 03.

  Kế hoạch vận hành tuần 04 (từ 23/01/2023 - 29/01/2023).

  Kế hoạch vận hành tháng 02/2023.
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 02.

  Kế hoạch vận hành tuần 05 - 06 (từ 30/01/2023 - 12/02/2023).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 05 - 06.

  Kế hoạch vận hành tuần 07 (từ 13/02/2023 - 19/02/2023).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 07.

  Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 08 (từ 20/02/2023 - 26/02/2023).

  Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 09 (từ 27/02/2023 - 05/3/2023).

  Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tháng 3/2023.

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 10 (từ 06/3/2023 - 12/3/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 11 (từ 13/3/2023 - 19/3/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 12 (từ 20/3/2023 - 26/3/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 13 (từ 27/3/2023 - 02/4/2023).

  Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tháng 4/2023.

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 14 (từ 03/4/2023 - 09/4/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 15 (từ 10/4/2023 - 16/4/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 16 (từ 17/4/2023 - 23/4/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 17 (từ 24/4/2023 - 30/4/2023).

  Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tháng 5/2023.

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 18 (từ 01/5/2023 - 07/5/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 19 - 20 (từ 08/5/2023 - 21/5/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 21 (từ 22/5/2023 - 28/5/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 22 (từ 29/5/2023 - 04/6/2023).

  Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tháng 6/2023.

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 23 (từ 05/6/2023 - 11/6/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 24 (từ 12/6/2023 - 18/6/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 25 (từ 19/6/2023 - 25/6/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 26 (từ 26/6/2023 - 02/7/2023).

  Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tháng 7/2023.

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 27 (từ 03/7/2023 - 09/7/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 29 (từ 17/7/2023 - 23/7/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 30 (từ 24/7/2023 - 30/7/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 31 (từ 31/7/2023 - 06/8/2023).

  Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tháng 8/2023.

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 32 (từ 07/8/2023 - 13/8/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 33 (từ 14/8/2023 - 20/8/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 34 (từ 21/8/2023 - 27/8/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 35 (từ 28/8/2023 - 03/9/2023).

  Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tháng 9/2023.

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 36 (từ 04/9/2023 - 10/9/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 37 (từ 11/9/2023 - 17/9/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 38 (từ 18/9/2023 - 24/9/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 39 (từ 25/9/2023 - 01/10/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 39 - 40 (từ 25/9/2023 - 08/10/2023).

 Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tháng 10/2023.  Kế hoạch vận hành và Danh mục thao tác vận hành tuần 40 - 41 (từ 02/10/2023 - 15/10/2023).

TIN LIÊN QUAN

(09:31 - 05/01/2023)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2023

(13:58 - 29/11/2021)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2022

(11:01 - 11/12/2020)

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2021

(16:04 - 06/01/2020)

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2020