Lĩnh vực hoạt động

Kế hoạch cung cấp điện

Đăng bởi Phòng Điều độ | 09:54 | 05/01/2023

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2023

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp năm 2023
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung, hạ áp Công ty Điện lực Bình Thuận năm 2023: Xem chi tiết
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 01/2023

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 01/2023

 

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 01 (từ 02/01 - 08/01/2023)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 02 (từ 09/01 - 15/01/2023)  

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 03 (từ 16/01 - 22/01/2023)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 02/2023

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 05 - 06 (từ 30/01 - 12/02/2023)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 07 (từ 13/02 - 19/02/2023) 

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 08 (từ 20/02 - 26/02/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 3/2023

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 3/2023

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 09 (từ 27/02 - 05/3/2023)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 10 (từ 06/3 - 12/3/2023)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 11 (từ 13/3 - 19/3/2023)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 12 (từ 20/3 - 26/3/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 4/2023

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 4/2023

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 13 (từ 27/3 - 02/4/2023)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 14 (từ 03/4 - 09/4/2023)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 15 (từ 10/4 - 16/4/2023)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 16 (từ 17/4 - 23/4/2023)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 17 (từ 24/4 - 30/4/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 5/2023

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 5/2023

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 19 - 20 (từ 08/5 - 21/5/2023)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 21 (từ 22/5 - 28/5/2023)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 22 (từ 29/5 - 04/6/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 6/2023

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 6/2023

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 23 (từ 05/6 - 11/6/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 24 (từ 12/6 - 18/6/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 25 (từ 19/6 - 25/6/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 26 (từ 26/6 - 02/7/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 7/2023

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 7/2023

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 27 (từ 03/7 - 09/7/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 28 (từ 10/7 - 16/7/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 29 (từ 17/7 - 23/7/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 30 (từ 24/7 - 30/7/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 8/2023

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 8/2023

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 31 (từ 31/7 - 06/8/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 32 (từ 07/8 - 13/8/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 33 (từ 14/8 - 20/8/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 34 (từ 21/8 - 27/8/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 35 (từ 28/8 - 03/9/2023)

 

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 9/2023

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 9/2023

 

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 36 (từ 04/9 - 10/9/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 37 (từ 11/9 - 17/9/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 38 (từ 18/9 - 24/9/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 39 (từ 25/9 - 01/10/2023)

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 39 - 40 (từ 25/9 - 08/10/2023)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 10/2023

  Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 40 - 41 (từ 02/10 - 15/10/2023)

TIN LIÊN QUAN

(09:54 - 05/01/2023)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2023

(09:21 - 24/11/2021)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2022

(14:58 - 06/11/2020)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2021

(16:37 - 23/08/2019)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2020