Kế hoạch cung cấp điện

Kế hoạch vận hành

Đăng bởi Phòng Điều độ | 16:04 | 06/01/2020

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2020

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp năm 2020

 

Kế hoạch vận hành tháng Kế hoạch vận hành tuần

 Kế hoạch vận hành tháng 01/2020.
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 01.

 Kế hoạch vận hành tuần 01 (từ 30/12/2019 - 05/01/2020).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 01.

 Kế hoạch vận hành tuần 02 (từ 06/01 - 12/01).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 02.

 Kế hoạch vận hành tuần 03 (từ 13/01 - 19/01).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 03.

 Kế hoạch vận hành tuần 04 (từ 20/01 - 26/01).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 04.

 Kế hoạch vận hành tháng 02/2020.
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 02.

 Kế hoạch vận hành tuần 05, 06, 07 (từ 27/01 - 16/02).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 05, 06, 07.

 Kế hoạch vận hành tuần 08 (từ 17/02 - 23/02).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 08.

 Kế hoạch vận hành tuần 09 (từ 24/02 - 01/3).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 09.

 Kế hoạch vận hành tháng 3/2020.
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 3.

 Kế hoạch vận hành tuần 10 (từ 02/3 - 08/3).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 10.

 Kế hoạch vận hành tuần 11 (từ 09/3 - 15/3).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 11.

 Kế hoạch vận hành tuần 12 (từ 16/3 - 22/3).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 12.

 Kế hoạch vận hành tuần 13 (từ 23/3 - 29/3).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 13.

 Kế hoạch vận hành tháng 4/2020.
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 4.

 Kế hoạch vận hành tuần 14 (từ 30/3 - 05/4).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 14.

 Kế hoạch vận hành tuần 15 (từ 06/4 - 12/4).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 15.

 Kế hoạch vận hành tuần 16 (từ 13/4 - 19/4).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 16.

 Kế hoạch vận hành tuần 17 (từ 20/4 - 26/4).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 17.

 Kế hoạch vận hành tháng 5/2020.
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 5.

 Kế hoạch vận hành tuần 18 (từ 27/4 - 03/5).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 18.

 Kế hoạch vận hành tuần 19 (từ 04/5 - 10/5).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 19.

 Kế hoạch vận hành tuần 20 (từ 11/5 - 17/5).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 20.

 Kế hoạch vận hành tuần 21 (từ 18/5 - 24/5).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 21.

 Kế hoạch vận hành tuần 22 (từ 25/5 - 31/5).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 22.

 Kế hoạch vận hành tháng 6/2020.
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 6.

 Kế hoạch vận hành tuần 23 (từ 01/6 - 7/6).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 23.

 Kế hoạch vận hành tuần 24 (từ 8/6 - 14/6).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 24.

 Kế hoạch vận hành tuần 25 (từ 15/6 - 21/6).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 25.

 Kế hoạch vận hành tuần 26 (từ 22/6 - 28/6).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 26.

 Kế hoạch vận hành tháng 7/2020.
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 7.

 Kế hoạch vận hành tuần 27 (từ 29/6 - 05/7).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 27.

 Kế hoạch vận hành tuần 28 (từ 6/7 - 12/7).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 28.

 Kế hoạch vận hành tuần 29 (từ 13/7 - 19/7).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 29.

 Kế hoạch vận hành tuần 30 (từ 20/7 - 26/7).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 30.

 Kế hoạch vận hành tháng 8/2020.
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 8.

 Kế hoạch vận hành tuần 31 (từ 27/7 - 02/8).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 31.

 Kế hoạch vận hành tuần 32 (từ 03/8 - 09/8).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 32.

 Kế hoạch vận hành tuần 33 (từ 10/8 - 16/8).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 33.

 Kế hoạch vận hành tuần 34 (từ 17/8 - 23/8).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 34.

 Kế hoạch vận hành tuần 35 (từ 24/8 - 30/8).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 35.

 Kế hoạch vận hành tháng 9/2020.
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 9.

 Kế hoạch vận hành tuần 36 (từ 31/8 - 06/9).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 36.

 Kế hoạch vận hành tuần 37 (từ 07/9 - 13/9).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 37.

 Kế hoạch vận hành tuần 38 (từ 14/9 - 20/9).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 38.

 Kế hoạch vận hành tuần 39 (từ 21/9 - 27/9).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 39.

 Kế hoạch vận hành tháng 10/2020.

Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 10.

 Kế hoạch vận hành tuần 40 (từ 28/9 - 04/10).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 40.

 Kế hoạch vận hành tuần 41 (từ 05/10-11/10).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 41.

 Kế hoạch vận hành tuần 42 (từ 12/10-18/10).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 42.

 Kế hoạch vận hành tuần 43 (từ 19/10-25/10).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 43.

 Kế hoạch vận hành tuần 44 (từ 26/10-01/11).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 44.

 Kế hoạch vận hành tháng 11/2020.

Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 11.

 Kế hoạch vận hành tuần 45 (từ 02/11-08/11).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 45.

 Kế hoạch vận hành tuần 46 (từ 09/11-15/11).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 46.

 Kế hoạch vận hành tuần 47 (từ 16/11-22/11).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 47.

 Kế hoạch vận hành tuần 48 (từ 23/11-29/11).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 48.

 Kế hoạch vận hành tháng 12/2020.

Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 12.

 Kế hoạch vận hành tuần 49 (từ 30/11-06/12).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 49.

 Kế hoạch vận hành tuần 50 (từ 07/12-13/12).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 50.

 Kế hoạch vận hành tuần 51 (từ 14/12-20/12).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 51.

 Kế hoạch vận hành tuần 52 (từ 21/12-27/12).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 52.

 Kế hoạch vận hành tuần 53 (từ 28/12-03/01/2021).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 53.


TIN LIÊN QUAN

(09:31 - 05/01/2023)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2023

(13:58 - 29/11/2021)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2022

(11:01 - 11/12/2020)

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2021

(16:04 - 06/01/2020)

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2020