Kế hoạch cung cấp điện

Kế hoạch vận hành

Đăng bởi Phòng Điều độ | 09:54 | 06/12/2017

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2018

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp năm 2018

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp năm 2018 của Công ty Điện lực Bình Thuận: Xem chi tiết

Đính kèm Danh mục thao tác vận hành năm 2018

Kế hoạch vận hành tháng Kế hoạch vận hành tuần

 Kế hoạch vận hành tháng 01/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 01/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 01 (từ 01/01 - 07/01).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 01.

 Kế hoạch vận hành tuần 02 (từ 08/01 - 14/01).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 02.

 Kế hoạch vận hành tuần 03 (từ 15/01 - 21/01).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 03.

 Kế hoạch vận hành tuần 04 (từ 22/01 - 28/01).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 04.

Kế hoạch vận hành tháng 02/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 02/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 05 (từ 29/01 - 04/02).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 05.

 Kế hoạch vận hành tuần 06 (từ 05/02 - 11/02).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 06.

 Kế hoạch vận hành tuần 07 (từ 12/02 - 18/02).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 07.

 Kế hoạch vận hành tuần 08, 09, 10 (từ 19/02 - 11/3).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành 08, 09, 10.

Kế hoạch vận hành tháng 3/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 3/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 11 (từ 12/3 - 18/3).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 11.

 Kế hoạch vận hành tuần 12 (từ 19/3 - 25/3).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 12.

 Kế hoạch vận hành tuần 13 (từ 26/3 - 01/4).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 13.

 Kế hoạch vận hành tháng 4/2018

 Kế hoạch vận hành tuần 14 (từ 02/4 - 08/4)

 Kế hoạch vận hành tuần 15 (từ 09/4 - 15/4)

 Kế hoạch vận hành tuần 16 (từ 16/4 - 22/4)

 Kế hoạch vận hành tuần 17 (từ 23/4 - 29/4)

 Kế hoạch vận hành tháng 5/2018

 Kế hoạch vận hành tuần 18 (từ 30/4 - 06/5)

 Kế hoạch vận hành tuần 19 (từ 07/5 - 13/5)

 Kế hoạch vận hành tuần 20 (từ 14/5 - 20/5)

 Kế hoạch vận hành tuần 21 (từ 21/5 - 27/5)

 Kế hoạch vận hành tháng 6/2018

 Kế hoạch vận hành tuần 22 (từ 28/5 - 03/6)

 Kế hoạch vận hành tuần 23 (từ 04/6 - 10/6)

 Kế hoạch vận hành tuần 24 (từ 11/6 - 17/6)

 Kế hoạch vận hành tuần 25 (từ 18/6 - 24/6)

 Kế hoạch vận hành tháng 7/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 7/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 26 (từ 25/6 - 01/7)

 Kế hoạch vận hành tuần 27 (từ 02/7 - 08/7).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 27.

 Kế hoạch vận hành tuần 28 (từ 09/7 - 15/7).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 28

 Kế hoạch vận hành tuần 29 (từ 16/7 - 22/7).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 29

 Kế hoạch vận hành tuần 30 (từ 23/7 - 29/7).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 30

 Kế hoạch vận hành tháng 8/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 8/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 31 (từ 30/7 - 05/8).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 31

 Kế hoạch vận hành tuần 32 (từ 06/8 - 12/8).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 32

 Kế hoạch vận hành tuần 33 (từ 13/8 - 19/8).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 33

 Kế hoạch vận hành tuần 34 (từ 20/8 - 26/8).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 34

 Kế hoạch vận hành tuần 35 (từ 27/8 - 02/9).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 35

 Kế hoạch vận hành tháng 9/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 9/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 36 (từ 03/9 - 09/9).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 36

 Kế hoạch vận hành tuần 37 (từ 10/9 - 16/9).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 37

 Kế hoạch vận hành tuần 38 (từ 17/9 - 23/9).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 38

 Kế hoạch vận hành tuần 39 (từ 24/9 - 30/9).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 39

 Kế hoạch vận hành tuần 40 (từ 01/10 - 07/10).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 40

 Kế hoạch vận hành tháng 10/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 10/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 40 (từ 01/10 - 07/10).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 40

 Kế hoạch vận hành tuần 41 (từ 08/10 - 14/10).

 Kế hoạch vận hành tuần 42 (từ 15/10 - 21/10).

Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 42

 Kế hoạch vận hành tuần 43 (từ 22/10 - 28/10).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 43

 Kế hoạch vận hành tháng 11/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 11/2018)

  Kế hoạch vận hành tuần 44 (từ 29/10 - 04/11).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 44

 Kế hoạch vận hành tuần 45 (từ 05/11 - 11/11).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 45

 Kế hoạch vận hành tuần 46 (từ 12/11 - 18/11).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 46

 Kế hoạch vận hành tuần 47 (từ 19/11 - 25/11).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 47

 Kế hoạch vận hành tuần 48 (từ 26/11 - 02/12).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 48

 Kế hoạch vận hành tháng 12/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 12/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 48 (từ 26/11 - 02/12).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 48

 Kế hoạch vận hành tuần 49 (từ 03/12 - 09/12).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 49

 Kế hoạch vận hành tuần 50 (từ 10/12 - 16/12).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 50

 Kế hoạch vận hành tuần 51 (từ 17/12 - 23/12).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 51

 Kế hoạch vận hành tuần 52 (từ 24/12 - 30/12).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 52


TIN LIÊN QUAN

(09:31 - 05/01/2023)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2023

(13:58 - 29/11/2021)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ ÁP TUẦN, THÁNG, NĂM 2022

(11:01 - 11/12/2020)

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2021

(16:04 - 06/01/2020)

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2020