Tin mới new

(03:30 - 05/12/2011)

Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận về giá bán lẻ điện tại huyện đảo Phú Quý - năm 2011.

Quyết định 1594/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 về giá bán lẻ điện tại huyện đảo Phú Quý.

(03:27 - 05/12/2011)

Thông báo về việc thực hiện giá bán điện năm 2011

Thông báo về việc áp dụng giá điện mới năm 2011.

(03:19 - 05/12/2011)

Quyết định 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường.

Quyết định 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/2/2009 về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ...

(03:16 - 05/12/2011)

Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Giá bán điện năm 2011.

Tải file về.

(03:03 - 05/12/2011)

Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện.

Tải file về