Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư phát triển lưới điện

Tin mới new

(13:48 - 01/11/2022)

ĐIỆN LỰC HÀM THUẬN BẮC ĐẨY NHANH CÔNG TÁC SỬA CHỮA LỚN LƯỚI ĐIỆN NĂM 2022

Năm 2022, Điện lực Hàm Thuận Bắc được Công ty Điện lực Bình Thuận giao thi...

(15:50 - 28/10/2022)

KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH “XÓA HỘ CÂU PHỤ” TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT VÀ CÁC HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, ĐỨC LINH, TÁNH LINH

Từ ngày 21/10/2022 đến ngày 25/10/2022, phòng Quản lý đầu tư đã...

(14:18 - 22/02/2022)

TIẾP TỤC PHÁT HUY HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN

Nối tiếp thành công từ công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện...

(10:31 - 28/12/2021)

CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN MANG LẠI HIỆU QUẢ CAO

Trong nhiều năm qua, Điện lực Hàm Tân đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong...