Công bố thông tin

Luật, Nghị định, Thông tư

Tin mới new

(16:06 - 25/09/2023)

THÔNG TƯ SỐ 16/2023/TT-BCT HƯỚNG DẪN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 19/2014/TT-BCT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT VÀ THÔNG TƯ SỐ 38/2022/TT-BCT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2022 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỂ VIỆC BÃI BỎ KHOẢN 1 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 19/2014/TT-BCT

Ngày 31/8/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BCT hướng...

(15:19 - 20/07/2023)

THÔNG TƯ SỐ 09/2023/TT-BCT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN VÀ THÔNG TƯ SỐ 25/2018/TT-BCT NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT

Ngày 21/4/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BCT sửa...

(15:12 - 13/02/2023)

THÔNG TƯ SỐ 42/2022/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Ngày 30/12/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BCT quy...

(14:10 - 23/02/2022)

TRỘM CẮP ĐIỆN TRÊN 2 TRIỆU ĐỒNG CÓ THỂ BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

(16:58 - 04/10/2021)

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ...

(21:08 - 01/04/2021)

Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

(11:32 - 15/10/2020)

Thông tư số 23/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại (thay thế Thông tư số 25/2014/TT-BCT)

Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định và...

(11:19 - 15/10/2020)

Thông tư số 22/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (thay thế Thông tư số 30/2013/TT-BCT)

Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự...