Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch vận hành
 

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2018

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp năm 2018

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp năm 2018 của Công ty Điện lực Bình Thuận: Xem chi tiết

Đính kèm Danh mục thao tác vận hành năm 2018

Kế hoạch vận hành tháng Kế hoạch vận hành tuần

 Kế hoạch vận hành tháng 01/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 01/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 01 (từ 01/01 - 07/01). Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 01.

 Kế hoạch vận hành tuần 02 (từ 08/01 - 14/01). Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 02.

 Kế hoạch vận hành tuần 03 (từ 15/01 - 21/01). Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 03.

 Kế hoạch vận hành tuần 04 (từ 22/01 - 28/01). Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 04.

Kế hoạch vận hành tháng 02/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 02/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 05 (từ 29/01 - 04/02). Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 05.

 Kế hoạch vận hành tuần 06 (từ 05/02 - 11/02). Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 06.

 Kế hoạch vận hành tuần 07 (từ 12/02 - 18/02). Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 07.

 Kế hoạch vận hành tuần 08, 09, 10 (từ 19/02 - 11/3). Đính kèm Danh mục thao tác vận hành 08, 09, 10.

Kế hoạch vận hành tháng 3/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 3/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 11 (từ 12/3 - 18/3). Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 11.

 Kế hoạch vận hành tuần 12 (từ 19/3 - 25/3). Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 12.

 Kế hoạch vận hành tuần 13 (từ 26/3 - 01/4). Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 13.

 

In      Trở về Phòng Điều độ
 
Các Kế hoạch vận hành đã đưa
   Danh mục thao tác vận hành hệ thống điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2018 (09:36 - 06/12/2017)

Đầu trang