Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch vận hành
 

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2018

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp năm 2018

Kế hoạch vận hành lưới điện trung hạ áp năm 2018 của Công ty Điện lực Bình Thuận: Xem chi tiết

Đính kèm Danh mục thao tác vận hành năm 2018

Kế hoạch vận hành tháng Kế hoạch vận hành tuần

 Kế hoạch vận hành tháng 01/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 01/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 01 (từ 01/01 - 07/01).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 01.

 Kế hoạch vận hành tuần 02 (từ 08/01 - 14/01).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 02.

 Kế hoạch vận hành tuần 03 (từ 15/01 - 21/01).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 03.

 Kế hoạch vận hành tuần 04 (từ 22/01 - 28/01).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 04.

Kế hoạch vận hành tháng 02/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 02/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 05 (từ 29/01 - 04/02).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 05.

 Kế hoạch vận hành tuần 06 (từ 05/02 - 11/02).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 06.

 Kế hoạch vận hành tuần 07 (từ 12/02 - 18/02).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 07.

 Kế hoạch vận hành tuần 08, 09, 10 (từ 19/02 - 11/3).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành 08, 09, 10.

Kế hoạch vận hành tháng 3/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 3/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 11 (từ 12/3 - 18/3).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 11.

 Kế hoạch vận hành tuần 12 (từ 19/3 - 25/3).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 12.

 Kế hoạch vận hành tuần 13 (từ 26/3 - 01/4).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 13.

 Kế hoạch vận hành tháng 4/2018

 Kế hoạch vận hành tuần 14 (từ 02/4 - 08/4)

 Kế hoạch vận hành tuần 15 (từ 09/4 - 15/4)

 Kế hoạch vận hành tuần 16 (từ 16/4 - 22/4)

 Kế hoạch vận hành tuần 17 (từ 23/4 - 29/4)

 Kế hoạch vận hành tháng 5/2018

 Kế hoạch vận hành tuần 18 (từ 30/4 - 06/5)

 Kế hoạch vận hành tuần 19 (từ 07/5 - 13/5)

 Kế hoạch vận hành tuần 20 (từ 14/5 - 20/5)

 Kế hoạch vận hành tuần 21 (từ 21/5 - 27/5)

 Kế hoạch vận hành tháng 6/2018

 Kế hoạch vận hành tuần 22 (từ 28/5 - 03/6)

 Kế hoạch vận hành tuần 23 (từ 04/6 - 10/6)

 Kế hoạch vận hành tuần 24 (từ 11/6 - 17/6)

 Kế hoạch vận hành tuần 25 (từ 18/6 - 24/6)

 Kế hoạch vận hành tháng 7/2018

(Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tháng 7/2018)

 Kế hoạch vận hành tuần 26 (từ 25/6 - 01/7)

 Kế hoạch vận hành tuần 27 (từ 02/7 - 08/7).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 27.

 Kế hoạch vận hành tuần 28 (từ 09/7 - 15/7).
Đính kèm Danh mục thao tác vận hành tuần 28

In      Trở về Phòng Điều độ
 
Các Kế hoạch vận hành đã đưa
   Danh mục thao tác vận hành hệ thống điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2018 (09:36 - 06/12/2017)

Đầu trang