Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa
 

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2018

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp năm 2018

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện trung hạ áp Công ty Điện lực Bình Thuận năm 2018:

Xem chi tiết

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần
 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 01/2018

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 01 (từ 01/01 - 07/01)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 02 (từ 08/01 - 14/01)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 03 (từ 15/01 - 21/01)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 04 (từ 22/01 - 28/01)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 02/2018

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 05 (từ 29/01 - 04/02)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 06 (từ 05/02 - 11/02)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 07 (từ 12/02 - 18/02)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 08, 09, 10 (từ 19/02 - 11/3)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 3/2018

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 11 (từ 12/3 - 18/3)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 12 (từ 19/3 - 25/3)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 13 (từ 26/3 - 01/4)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 4/2018

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 14 (từ 02/4 - 08/4)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 15 (từ 09/4 - 15/4)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 16 (từ 16/4 - 22/4)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 17 (từ 23/4 - 29/4)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 5/2018

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 18 (từ 30/4 - 06/5)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 19 (từ 07/5 - 13/5)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 20 (từ 14/5 - 20/5)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 21 (từ 21/5 - 27/5)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 6/2018

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 22 (từ 28/5 - 03/6)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 23 (từ 04/6 - 10/6)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 24 (từ 11/6 - 17/6)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 25 (từ 18/6 - 24/6)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 7/2018

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 26 (từ 25/6 - 01/7)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 27 (từ 02/7 - 08/7)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 28 (từ 09/7 - 15/7)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 29 (từ 16/7 - 22/7)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 30 (từ 23/7 - 29/7)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 8/2018

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 31 (từ 30/7 - 05/8)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 32 (từ 06/8 - 12/8)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 33 (từ 13/8 - 19/8)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 34 (từ 20/8 - 26/8)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 35 (từ 27/8 - 02/9)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 9/2018

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 36 (từ 03/9 - 09/9)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 37 (từ 10/9 - 16/9)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 38 (từ 17/9 - 23/9)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 39 (từ 24/9 - 30/9)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 10/2018

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 40 (từ 01/10 - 07/10)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 41 (từ 08/10 - 14/10)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 42 (từ 15/10 - 21/10)

 Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 43 (từ 22/10 - 28/10)

In      Trở về Phòng Điều độ
Đầu trang