Quy đnh Tiêu chun Vt tư thiết bi đin ban hành theo Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 3 tháng 9 năm 2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, với  các nội dung cụ thể như sau:

01. Máy biến áp
02. Dây dn và cáp đin
03. Thiết bi đin
04. Cách đin và ph kin
05. Thiết b đo lưng
06. Tr, neo, xà
07. Thiết b thí nghim