Quy đnh tiêu chun công tác lưi đin phân phi trên không  ban hành theo Quyết định số 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, với nội dung cụ thể như sau:

01. B tiêu chun công tác lưi đin trung thế trên không