Chương trình thẻ kho điện tữ
Ứng dụng thẻ kho điện tử dựa trên cơ sở dữ liệu FMIS nhằm nâng cao hiệu quả công việc bằng việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, được Tổng công ty quan tâm thực hiện từ nhiều năm qua.
Chi tiết...
 
Đầu trang